پوزیشنر پنوماتیک , نمایندگی پوزیشنر پنوماتیک , pneumatic positioner

پوزیشنر پنوماتیک , نمایندگی پوزیشنر پنوماتیک , pneumatic positioner

پوزیشنر پنوماتیک نیازمند سیگنال ورودی ۳ - ۱۵ psi برای کنترل اکچویتور متناسب است .

پوزیشنر پنوماتیک سیگنال خروجی را از کنترلر با بازخورد موضعی مقایسه می‌کند و سیگنال خروجی پنوماتیک را بر مبنای اکچویتور تغییر می‌دهد . بنابراین وضعیت اکچویتور برای هر سیگنال خروجی کنترلر و اثرات فشار تفاضلی متغیر تضمین می‌شود .

پوزیشنر پنوماتیک معمولا به دو صورت روتاری و خطی قابل ارائه میباشند .